...

Rodzaje umów najmu – jakie są między nimi podobieństwa i różnice?

Rodzaje umów najmu – jakie są między nimi podobieństwa i różnice?

Przez wiele lat funkcjonował tylko jeden rodzaj najmu lokalu mieszkalnego, który charakteryzuje się daleko posuniętą ochroną praw lokatorów. Z czasem ustawodawca doszedł do wniosku, że poszedł trochę za daleko i należy ją poluzować. Zaowocowało to wprowadzeniem instytucji najmu okazjonalnego. W celu zachęcenia inwestorów do budowy mieszkań pod wynajem wprowadzono natomiast dwa inne rodzaje umów – najem instytucjonalny bez możliwości dojścia do własności oraz najem instytucjonalny z możliwością dojścia do własności. 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Tradycyjna umowa najmu charakteryzuje się tym, że w największym stopniu chroni prawa lokatorów. Stanowi ona poważne ograniczenie prawa własności, ponieważ właściciel nie może w sposób dowolny ukształtować treści najmu swojego mieszkania. Ustawa reguluje w sposób ścisły możliwość podwyższenia wysokości czynszu oraz innych opłat ponoszonych przez najemcę, dopuszczalność wypowiedzenia umowy, jak również chroni lokatora ochronę nawet po ustaniu stosunku prawnego, ponieważ uzależnia dopuszczalność eksmisji od zapewnienia mu lokalu socjalnego. W tradycyjnym najmie strony nie mogą swobodnie unormować tych kwestii w umowie, ponieważ jeśli znalazłyby się w niej postanowienia sprzeczne z ustawą to byłyby bezwzględnie nieważne, chyba że byłyby korzystniejsze dla najemcy. Umieszczanie w umowie postanowień bardziej opłacalnych dla najemcy jest oczywiście jak najbardziej dopuszczalne, tyle tylko, że przy tak daleko posuniętej ochronie trudno to jest sobie wyobrazić.

Najem okazjonalny

Ustawodawca zdał sobie sprawę, że zbyt daleko posunięta ochrona lokatorów godzi w prawo własności, a poza tym jest nieefektywna, ponieważ właściciele mieszkań boją się je wynajmować. To zaś z kolei powoduje, że wiele osób ma problem ze znalezieniem mieszkania. Ustawodawca doszedł także do wniosku, że zbyt daleko posunięta ochrona nie zawsze jest potrzebna. Zwłaszcza w sytuacji, gdy najemca dysponuje własną nieruchomością. W takim przypadku trudno uznawać, żeby zagrażała mu bezdomność. Wprowadzono zatem do polskiego prawa nową instytucję – najem okazjonalny.

Ten rodzaj umowy charakteryzuje się tym, że najemca wskazuje inną nieruchomość, do której może się udać po zakończeniu stosunku najmu. Jednocześnie podpisuje on u notariusza oświadczenie o poddaniu się egzekucji na wypadek, gdyby nie chciał się wyprowadzić. Ten rodzaj umowy wyłącza zatem ochronę najemcy przed eksmisją (chociaż ostatnio jest to dyskusyjne wskutek wejścia w życie przepisów covidowych). Najem okazjonalny liberalizuje także inne wymogi ustawowe, dopuszczając chociażby możliwość wprowadzenia do umowy klauzul umożliwiających podwyższenie czynszu przez właściciela. Mimo to taka umowa też nie może zostać ukształtowana w sposób dowolny. Wciąż mają do niej bowiem zastosowanie niektóre przepisy chroniące lokatorów. Dotyczy to ograniczeń w możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez właściciela.

W przypadku najmu okazjonalnego nałożono na wynajmującego dodatkowy obowiązek. Otóż, żeby móc skorzystać z dobrodziejstwa wynikającego z takiego rodzaju umowy należy zgłosić jej zawarcie do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie 14 dni.

Zwieranie umowy najmu okazjonalnego jest rekomendowane przez  nasze warszawskie biuro nieruchomości. W ramach otrzymywanej od klienta prowizji zajmujemy się gromadzeniem stosowanych dokumentów oraz doradztwem.

Najem instytucjonalny

Umowa najmu okazjonalnego jest dość podobna do najmu okazjonalnego. Różnice sprowadzają się do tego, że jest ona zawierana przez inwestora. Ponadto nie ma potrzeby wskazywania przez najemcę lokalu, do którego może uda się po ustaniu najmu. Tak jak w przypadku najmu okazjonalnego najemca jest zobowiązany do poddania się egzekucji w formie aktu notarialnego. Tak jak w przypadku najmu okazjonalnego dopuszczalne jest także wprowadzenie do umowy klauzuli umożliwiającej swobodną zmianę wysokości czynszu. Nie jest natomiast możliwe swobodne jej wypowiedzenie.

Najem instytucjonalny z dojściem do własności

Interesującym rodzajem stosunku prawnego jest najem instytucjonalny z dojściem do własności. Zakłada on stopniowy wykup lokalu i przeniesienie prawa własności na najemcę. Nastąpi to po całkowitej spłacie ceny (w ramach comiesięcznych dopłat do czynszu). Jest to rozwiązanie zbliżone do leasingu. Mimo swoich zalet jak do tej pory niestety szerzej się nie rozpowszechnił. Wynika to zapewne z faktu, że w przeciwieństwie do leasingu samochodu mieszkania z upływem lat nie tracą na wartości nie tracą. Miejmy nadzieję, że kiedyś to się zmieni, i taka forma najmu ulegnie rozpowszechnieniu.

Rodzaj umowy najmu

Najem tradycyjny

Najem okazjonalny

Najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny z dojściem do własności

Cecha charakteryzująca ten rodzaj umowy

Najszerszy zakres ochrony praw lokatora

Lokator jest zobowiązany wskazać wynajmującego inną nieruchomość

Lokator nie ma obowiązku wskazywania innej nieruchomości

Nabycie własności lokalu po spłacie wartości mieszkania, podobnie jak w przypadku leasingu

Kto może być wynajmującym?

Każdy

Osoba prywatna

Przedsiębiorca

Przedsiębiorca

Czas trwania umowy najmu

Oznaczony lub nieoznaczony

Oznaczony, którego maksymalny okres to 10 lat

Oznaczony

Oznaczony

Maksymalna wysokość kaucji

Dwunastokrotność czynszu najmu

Sześciokrotność czynszu najmu

Sześciokrotność czynszu najmu

Sześciokrotność czynszu najmu

Możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli umożliwiającej podniesienie czynszu przez wynajmującego

Nie

Tak

Tak

Tak

Możliwość swobodnego wypowiedzenia umowy przez upływem terminu

Nie

Nie

Nie

Nie

Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego po ustaniu stosunku najmu

Tak

Nie

Nie

Nie

Opracowanie: Biuro Nieruchomości Cosmopolitan sp. z o.o. – agencja nieruchomości w Warszawie

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie