...

Czy do wynajęcia mieszkania potrzeba zgody obojga współmałżonka?

Czy do wynajęcia mieszkania potrzeba zgody obojga współmałżonka?

Mieszkania oferowane na wynajem wchodzą często w skład majątku wspólnego małżonków. Nie zawsze mają oni czas lub ochotę, żeby wspólnie zajmować się wszystkimi formalnościami i najchętniej powierzyliby ich załatwienie jednemu z nich. Czy zatem możliwe jest wynajęcie mieszkania tylko przez jednego współmałżonka, czy też konieczne jest złożenie podpisu pod umową przez obojga? 

Mieszkanie wychodzące w skład majątku osobistego

Sprawa jest oczywiście bardzo prosta jeżeli nieruchomość wchodzi w skład majątku osobistego. Umowę najmu zawiera wówczas tylko ten małżonek, który jest jego właścicielem. W skład majątku osobistego wchodzą co do zasady składniki nabyte przed ślubem. Wyjątkowo w jego skład mogą wchodzić także składniki majątku nabyte po ślubie, np. w drodze darowizny, dziedziczenia lub jeśli środki przeznaczone na ich nabycie pochodziły z majątku osobistego.

Mieszkanie wychodzące w skład majątku wspólnego

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgoda drugiego małżonka wymagana jest zarówno do sprzedaży lub obciążenia nieruchomości, jak również do jej oddania do używania lub pobierania pożytków. Czy pojęcie “oddanie do używania” należy rozumieć w sposób tożsamy ze słowem “wynajęcie”? Jak najbardziej tak. Zgodnie bowiem z Kodeksem Cywilnym najem polega na oddaniu rzeczy do używania w zamian za uiszczanie czynszu. Pod tym pojęciem kryje się więc niewątpliwie taki rodzaj umowy.

Co zatem dzieje się w sytuacji jeśli umowę podpisze tylko jeden ze współmałżonków? Zgodnie z art. 37 § 2 k.r.i.o. jej ważność będzie wymagała potwierdzenia przez jednego z nich. Wchodzi ona w takiej sytuacji w stan tzw. bezskuteczności zawieszonej. Jeśli drugi ze  współmałżonków wyrazi zgodę na jej zawarcie, to wejdzie ona w życie. Jeśli natomiast nie wyrazi na to zgody to będzie ona nieważna. Chcąc doprowadzić do skutecznego zawarcia umowy najemca może wyznaczyć drugiemu małżonkowi termin na złożenia stosownego oświadczenia. Jeśli drugi ze współmałżonków takiego oświadczenia nie złoży to nie dojdzie do zawarcia umowy.

Na szczęście dla najemcy w pewnych okolicznościach można domniemywać, że małżonek wyraził swoją zgodę w sposób dorozumiany. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli zaakceptował on przekazanie lokalu przez drugiego współmałżonka. Umowa będzie wówczas uznana za zawartą, ale może to wiązać się z pokrzywdzeniem wynajmujących. Taka umowa może bowiem nie zostać uznana za najem okazjonalny. Lokator będzie zatem podlegał rozszerzonej ochronie.

W jaki sposób sprawdzić czy nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Zgoda drugiego małżonka jest wymagana do tylko wynajęcia nieruchomości wchodzących w skład majątku wspólnego. Stanowią go co do zasady składniki nabyte przez małżonków po zawarciu małżeństwa. Jak zatem sprawdzić czy mieszkanie wchodzi w skład majątku wspólnego? Jeżeli nieruchomość stanowi odrębną własność najlepszym wyjściem jest zapoznanie się z wpisem w dziale drugim księgi wieczystej. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, sposobem będzie zwrócenie się do spółdzielni mieszkaniowej o wydanie zaświadczenia wskazującego komu przysługuje takie prawo.

Opracowanie:
Warszawski pośrednik nieruchomości

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie