...

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Mówi się, że cena nieruchomości zależy przede wszystkim od lokalizacji. W przypadku nieruchomości gruntowych zasada ta doznaje pewnej modyfikacji – wartość działki zależy głównie od tego co można na niej wybudować. To zaś wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie został on uchwalony z decyzji o warunkach zabudowy.

Jaki organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek o jej wydanie składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej właściwego urzędu miasta. Jeśli zaś inwestycja ma być realizowana na terenie zamkniętym do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Czy decyzja o warunkach zabudowy może być wydana dla każdej nieruchomości?

Decyzja o warunkach zabudowy może być wydana tylko dla takiej nieruchomości gruntowej, która spełnia następujące warunki:

 • nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • posiada dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub planowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla realizacji inwestycji budowlanej,
 • nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,
 • przynajmniej jedna z sąsiadujących działek, posiadająca dostęp do tej samej drogi publicznej, została zabudowana w sposób umożliwiający określenie kontynuacji dotychczasowej linii zabudowy,
 • brak jest przepisów szczególnych, które uniemożliwiałyby wydanie decyzji.

Linia zabudowy stanowi przedłużenie istniejącej już zabudowy na działkach sąsiednich. Jeżeli tworzy ona uskok, to jest ona kontynuacją linii zabudowy budynku znajdującego  się w większej odległości od pasa drogowego.

Budynki mogą pozostawać w różnej odległości od linii zabudowy. Dokładne określenie ich lokalizacji inwestycji zależy od inwestora. W postępowaniu administracyjnym wyznacza się wokół działki obszar, na którym przeprowadza się analizę funkcji i cech zabudowy oraz zagospodarowania. Obszar ten powinien obejmować co najmniej trzykrotną szerokość frontu nieruchomości, ale nie mniej niż 50 m.

Co powinna określać decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy określa parametry budynku, jaki może zostać wybudowany na danej działce, a w szczególności:

 • wysokość i wymiary budynków;
 • geometrię dachu;
 • usytuowanie budynku na działce.

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Po wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy można wnioskować o jej zmianę. Jest ona możliwa jeśli  przemawia za tym interes społeczny bądź interes strony postępowania zostanie uznany za słuszny.

Jak długo jest ważna decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy obowiązuje co do zasady bez terminu. Traci ona swą ważność tylko w dwóch przypadkach:

 • został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 • zostało wydane pozwolenie na budowę na tej samej działce na rzecz innego inwestora.

Opracowanie:
Pośrednik nieruchomości – COSMOPOLITAN

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie