...

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Mówi się, że cena nieruchomości zależy przede wszystkim od lokalizacji. W przypadku nieruchomości gruntowych zasada ta doznaje pewnej modyfikacji – wartość działki zależy głównie od tego co można na niej wybudować. To zaś wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie został on uchwalony z decyzji o warunkach zabudowy.

Jaki organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wniosek o jej wydanie składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej właściwego urzędu miasta a w niektórych przypadkach do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Dla jakiej nieruchomości może zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy  wydaje się dla nieruchomości gruntowej, która spełnia następujące warunki:

 • nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • posiada dostęp do drogi publicznej,
 • istniejące lub planowane uzbrojenie terenu wystarcza dla realizacji inwestycji budowlanej,
 • nie wymaga się pozwolenia na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze,
 • przynajmniej jedna z sąsiadujących działek, posiadająca dostęp do tej samej drogi publicznej lub zabudowano ją w sposób umożliwiający określenie kontynuacji dotychczasowej linii zabudowy,
 • brak jest przepisów szczególnych, które uniemożliwiałyby wydanie decyzji.

Linia zabudowy stanowi przedłużenie istniejącej już zabudowy na działkach sąsiednich. Jeżeli tworzy ona uskok, to jest ona kontynuacją linii zabudowy budynku znajdującego  się w większej odległości od pasa drogowego.

Budynki mogą pozostawać w różnej odległości od linii zabudowy. W postępowaniu administracyjnym wyznacza się wokół działki obszar, na którym przeprowadza się analizę funkcji i cech zabudowy oraz zagospodarowania. Obszar ten powinien obejmować co najmniej trzykrotną szerokość frontu nieruchomości, ale nie mniej niż 50 m.

Co powinna określać decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy określa parametry budynku, jaki można wybudować na danej działce, a w szczególności:

 • wysokość i wymiary budynków;
 • geometrię dachu;
 • usytuowanie budynku na działce.

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Po wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy można wnioskować o jej zmianę. Jest ona możliwa jeśli  przemawia za tym interes społeczny bądź interes strony postępowania.

Jak długo jest ważna decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy obowiązuje co do zasady bez terminu. Traci ona swą ważność tylko w dwóch przypadkach:

 • uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 • wydano pozwolenie na budowę na tej samej działce na rzecz innego inwestora.

Opracowanie:
Pośrednik nieruchomości – COSMOPOLITAN

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie