Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu

Zdarza się, że najemca chce w mieszkaniu zarejestrować działalność gospodarczą. Czy wymagana jest do tego zgoda wynajmującego? Co można zrobić jeśli najemca zarejestruje działalność a po wyprowadzce zaniecha jej wyrejestrowania? Czy rejestracja działalności w wynajmowanym mieszkaniu wiąże się dla właściciela z jakimiś niebezpieczeństwami?

Czy można prowadzić działalność gospodarczą w wynajmowanym mieszkaniu?

Zgodnie z art. 666 § 1 Kodeksu Cywilnego najemca powinien używać mieszkania w sposób określony w umowie, a jeśli umowa tego nie określa — w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu przedmiotu najmu.

Ustawodawca pozostawia zatem stronom swobodę określenia sposobu używania lokalu. Jeśli określą one w umowie, że mieszkanie będzie wykorzystywane na cele mieszkaniowe to nie będzie możliwe prowadzenie w nim działalności gospodarczej. Wato mieć na uwadze, że używanie lokalu niezgodnie z umową może stanowić podstawę do jej rozwiązania przed upływem terminu.

Ale uwaga! Jeśli działalność gospodarcza będzie nieuciążliwa to możliwe będzie jej prowadzenie. Działalność nieuciążliwa to taka, która nie oddziałuje na otoczenie. W praktyce będzie to wykonywanie czynności zawodowych wyłącznie z wykorzystywaniem telefonu i komputera. Taka aktywność jest tożsama z telepracą. Skoro zaś można wykonywać w mieszkaniu obowiązki w zakresie telepracy to nie można zabronić wykonywania takich samych czynności na podstawie umowy B2B.

Czy można zarejestrować działalność gospodarczą w wynajmowanym mieszkaniu?

Samo wskazanie w CEDIG adresu mieszkania jako miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub adresu do korespondencji nie stanowi zmiany sposobu jego używania. Jeśli zatem w umowie najmu nie zostanie to zakazane to będzie dopuszczalne. Warto mieć na uwadze, że zgodnie z prawem najemca może zarejestrować działalność gospodarczą bez poinformowania o tym wynajmującego. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, 2320) stanowi, że przedsiębiorca jest co prawda zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, ale nie nakłada na niego obowiązku przedstawienia stosownego dokumentu. Tak samo przedstawia się sytuacja, gdy występuje on o nadanie numeru NIP.

Warto więc taką sytuację przewidzieć i uregulować w umowie. W razie wyrażenia zgody należy zadbać o nałożenie obowiązku wyrejestrowania działalności gospodarczej po opuszczeniu lokalu przez najemcę, pod rygorem kary umownej.

Co można zrobić jeśli najemca nie wykreśli adresu nieruchomości z CEIDG?

Mimo, że wpisy w ewidencji dokonywane są na wniosek przedsiębiorcy to sytuacja wynajmującego nie jest beznadziejna. Może on doprowadzić do zmiany wpisu lub wykreślenia przedsiębiorcy z CEDIG składając zawiadomienie o zaistniałej sytuacji do ministra gospodarki. Zgodnie ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w przypadku, gdy minister gospodarki poweźmie wiedzę o braku tytułu prawnego do nieruchomości to wezwie przedsiębiorcę do dokonania zmiany wpisu. Jeżeli przedsiębiorca nie uczyni zadość takiemu wezwaniu minister wykreśli go z ewidencji w drodze decyzji administracyjnej.

Takie zawiadomienie można złożyć także wówczas, gdy przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ samo zaprzestanie działalności nie oznacza usunięcia danych z ewidencji. Warto jest to uczynić, gdyż inaczej na adres mieszkania może w dalszym ciągu przychodzić korespondencja dotycząca przedsiębiorcy.

Działalność gospodarcza najemcy a podatek od nieruchomości

Zmiana sposobu użytkowania mieszkania jest o tyle niebezpieczna, że właściciel może zostać zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości według stawek dla działalności gospodarczej. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli mieszkanie lub jego wydzielona część będzie służyło prowadzeniu działalności gospodarczej. Sama rejestracja działalności gospodarczej nie jest natomiast podstawą do zapłaty wyższego podatku od nieruchomości.

Opracowanie:
Biuro nieruchomości Cosmopolitan

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie