...

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Obywatele państw obcych coraz częściej kupują w Polsce nieruchomości. W dzisiejszym blogu chcielibyśmy odpowiedzieć na pytania jacy obcokrajowcy czynią to najczęściej, czy wymagane jest na to zezwolenie, a jeśli tak, to czy obowiązek ten dotyczy wszystkich cudzoziemców i każdej nieruchomości?

Obywatele jakich państw najchętniej nabywają w Polsce nieruchomości?

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2020 r. cudzoziemcy nabyli w Polsce łącznie ponad 7,4 tys. mieszkań i 2 tysiące lokali użytkowych. Na pierwszym miejscu wśród kupujących znajdowali się oczywiście obywatele Ukrainy, którzy zakupili 2,9 tys. mieszkań. Na drugim miejscu znaleźli się Niemcy a na trzecim Białorusini. Ukraińcy kupują w Polsce nie tylko mieszkania, ale także nieruchomości gruntowe. Nie są to liczby zawrotne. Według danych MSWiA w 2020  r. uzyskali oni 447 zezwoleń na nabycie 31,6 hektarów gruntów.  Rok 2020 przyniósł spadek liczby zakupionych nieruchomości przez obcokrajowców, ponieważ w roku poprzednim nabyli oni prawie 8,5 tys. mieszkań i 2,5 tys. lokali użytkowych. Pomimo spadku liczby nabywanych mieszkań zmianie nie uległy tendencje, ponieważ w 2019 r., tak samo jak w 2020 r.,  najwięcej mieszkań w Polsce także nabyli Ukraińcy. Było to 3,2 tys. mieszkań. Pierwsze miejsce jest zajmowane przez Ukraińców stale od 5 lat. Największą liczbę mieszkań obywatele innych państw nabywają oczywiście w Warszawie i Krakowie.

Czy obcokrajowiec musi uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości?

Odpowiedź na tak postawione pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego jakiego państwa jest obywatelem. Przy nabywaniu nieruchomości odmiennie traktowane są osoby będące obywatelami państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej a odmiennie pozostali cudzoziemcy. Ci pierwsi podlegają takim samym regułom jak obywatele polscy. Nie mają więc oni obowiązku uzyskiwania żadnego zezwolenia.  Odmiennie przedstawia się sytuacja osób niebędących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani Konfederacji Szwajcarskiej. Warunki nabywania przez nich nieruchomości zostały unormowane ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Pod pojęciem cudzoziemca rozumie się  także spółki, jeżeli obywatele innych państw dysponują w nich większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub w inny sposób posiadają w nich pozycję dominującą.

Nabycie jakich nieruchomości przez cudzoziemców nie wymaga zezwolenia?

Nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na nabycie mieszkania, ani garażu lub udziału w takim mieszkaniu lub garażu. W praktyce więc obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy nieruchomości budynkowych i gruntowych.

Kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia?

Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia obcokrajowcy, którzy zamieszkują w Polsce przez co najmniej 5 lat. Nie mają  takiego obowiązku także obywatele państw obcych będący małżonkami obywateli polskich jeśli nieruchomość jest nabywania do majątku wspólnego małżonków. Jednakże samo zawarcie związku małżeńskiego z polskim obywatelem to za mało, ponieważ muszą oni jeszcze dodatkowo wykazać, że zamieszkują w Polsce przez co najmniej 2 lata. Ustawa przewiduje jeszcze klika wyjątków, ale ich omówienie przekraczałoby zakres tego bloga.

Jaka jest maksymalna powierzchnia nieruchomości gruntowej jaką może nabyć cudzoziemiec?

Ustawa wprowadza maksymalny limit powierzchni nieruchomości gruntowej jaki może zostać nabyty przez cudzoziemca. Wynosi on zaledwie pół hektara. Jeśli obywatel innego państwa zamierza nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej powinien wykazać, że nabycie nieruchomości o większej powierzchni wynika z charakteru prowadzonej działalności.

Kto wydaje zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców?

Nabycie nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydawanego przy współdziałaniu z Ministrem Obrony Narodowej. Zezwolenie na nabycie nieruchomości jest wydawane na wniosek. Obywatel obcego państwa musi spełnić dwa warunki: wykazać, że nabycie nieruchomości nie będzie stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronności oraz dowieść istnienie więzi z Polską. Przykładem takiej więzi może być polska narodowość lub pochodzenie, a także prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej.

Opracowanie:
Agencja nieruchomości Cosmopolitan

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie