...

Obrót nieruchomościami a świadectwo energetyczne

Obrót nieruchomościami a świadectwo energetyczne

Osoba, która planuje sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość może stanąć przed koniecznością posiadania dla niej świadectwa charakterystyki energetycznej. W dzisiejszym wpisie blogowym chcemy przybliżyć naszym czytelnikom co to jest za dokument, czy jego okazanie przy sprzedaży lub najmie jest obligatoryjne, a także kto go sporządza i z jakimi kosztami może to się wiązać.

Czym jest świadectwo energetyczne nieruchomości?

Świadectwo energetyczne nieruchomości to nic innego jak jej certyfikat energetyczny. Dla jego sporządzenia konieczne jest obliczenie zapotrzebowania na energię, która jest wykorzystywana do jej ogrzania, wentylacji, podgrzania ciepłej wody oraz oświetlenia. Powinno ono zawierać informację o wartości rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową oraz o ilości dwutlenku węgla jest emitowana do atmosfery i jaka część zużywanej przez nieruchomość energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Jakie nieruchomości muszą mieć sporządzone świadectwo energetyczne?

Według obecnie obowiązujących przepisów obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy właścicieli budynków wybudowanych po wejściu w życie ustawy, czyli od 2009 r. Nie dotyczy on zatem starszych budynków, ani wydzielonych w nich samodzielnych lokali mieszkalnych.

Czy świadectwo energetyczne jest niezbędne do sprzedaży mieszkania?

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków stanowi, że w razie sprzedaży lub wynajęcia budynku, wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego istnieje obowiązek sporządzenia dla nich świadectwa charakterystyki energetycznej. Taki sam obowiązek spoczywa na wynajmującym. Pomimo istnienia prawnego obowiązku notariusz nie może jednak uzależnić sporządzenia aktu notarialnego od okazania takiego dokumentu. Powinien natomiast pouczyć kupującego, że może on zażądać od właściciela jego dostarczenia.

Jakie uprawnienia przysługują uprawnionym w razie nieprzekazania świadectwa energetycznego?

W przypadku niedostarczenia nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej będzie im przysługiwać prawo wezwania zbywcy lub wynajmującego do przedstawienia im takiego dokumentu. W przypadku bezskutecznego upływu ustawowego dwumiesięcznego terminu będą oni mogli sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy lub wynajmującego.

Świadectwo energetyczne: kto może je sporządzić?

Świadectwo energetyczne może zostać sporządzone tylko przez osobę posiadającą tytuł zawodowy inżyniera lub która ukończyła studia podyplomowe związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym lub odnawialnymi źródłami energii. Taka osoba powinna dodatkowo posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, a także być wpisana na listę prowadzoną przez właściwy samorząd zawodowy.

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej a świadectwo energetyczne

W Sejmie procedowana jest obecnie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wprowadza szereg bardzo istotnych zmian.

Według nowych przepisów:

  1. Rozszerzony zostanie katalog osób zobowiązanych do posiadania takiego dokumentu – będą nim objęci również właściciele domów jednorodzinnych, wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu; z tego  obowiązku będą natomiast zwolnieni właściciele lokali o metrażu nieprzekraczającym 50m² oraz budynków wykorzystywanych na cele kultu religijnego.
  2. Nabywca lokalu mieszkalnego lub najemca nie będzie mógł zrzec się uprawnienia do uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej, przekazanie takiego dokumentu przy zawarciu umowy sprzedaży lub najmu nieruchomości będzie zatem obowiązkowe.
  3. Zbycie nieruchomości bez przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej nie będzie tak jak obecnie skutkowało nieważnością aktu notarialnego, na notariuszy zostanie natomiast nałożony obowiązek pouczenia zbywcy, że w razie nie przekazania takiego dokumentu będzie mógł zostać ukarany karą grzywny.

Ile kosztuje sporządzenie świadectwa energetycznego?

Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego zależy od rodzaju nieruchomości. Z największym wydatkiem powinni liczyć się właściciele budynków wielorodzinnych, natomiast z nieco mniejszym właściciele domów jednorodzinnych. Najmniej zapłacą właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych. Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego dla tych ostatnich zaczyna się już od 150 zł. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jeśli katalog osób zobowiązanych zostanie poszerzony to cena za sporządzenie takiego dokumentu może wkrótce wzrosnąć.

Opracowanie:
COSMOPOLITAN – warszawskie biuro nieruchomości

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie