...

Podział mieszkania na dwa odrębne

Podział mieszkania na dwa odrębne

Zdarza się, że z powodów życiowych ludzie decydują się zamienić swoje mieszkanie na mniejsze. Dotyczy to najczęściej osób starszych, jak również byłych małżonków. Czasami lepszym rozwiązaniem może okazać się dokonanie jego fizycznego podziału na dwa odrębne lokale. Czy zawsze jest to możliwe i jak należy tego dokonać? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Czym jest samodzielny lokal mieszkalny?

Definicja samodzielnego lokalu mieszkalnego zawarta jest w ustawie o własności lokali. Jest nim wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które razem z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Chcąc podzielić mieszkanie na dwa odrębne należy zatem doprowadzić do powstania takich nieruchomości, które będą odpowiadały definicji samodzielnego lokalu. O tym, czy będzie to możliwe decydują przede wszystkim kwestie techniczne. Sprawą zasadniczą jest tu przede wszystkim układ nieruchomości.

Jakich formalności należy dopełnić dla wydzielenia odrębnego lokalu mieszkalnego?

Pierwszym krokiem na drodze do wyodrębnienia dwóch lokali jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej z wyrysem propozycji podziału na rzucie kondygnacji. Jest ona sporządzana przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

Dla utworzenia dwóch odrębnych mieszkań konieczne jest utworzenie do nich osobnych wejść z klatki schodowej. Może okazać się, że będzie to możliwe dopiero wskutek zagospodarowania części korytarza. W takim przypadku niezbędne jest porozumienie się w tej sprawie ze wspólnotą mieszkaniową, która może zgodzić się na wydzielenie części nieruchomości wspólnej i przyłączenie jej do naszego mieszkania.

Niezależnie od wyrażenia zgody na przyłączenie części korytarza warunkiem dokonania podziału jest uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej na sam podział. Jest ona wyrażana w formie uchwały. W przypadku jej niewyrażenia możliwe jest wystąpienie o to do sądu, ale trzeba mieć świadomość, że będzie to wiązało się z długotrwałym procesem.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, które jest wydawane przez prezydenta miasta lub starostę. Do wydzielenia odrębnego lokali niezbędne może okazać się także przeprowadzenie prac budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Odrębna własność lokali przy podziale na dwa mieszkania

Ostatnim krokiem na drodze do podziału mieszkania jest ustanowienie odrębnej własności lokali. Może ona powstać na podstawie umowy, np. przeniesienia własności na inną osobę, a także wskutek jednostronnej czynności prawnej właściciela albo postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności. Konieczne będzie także dokonanie wpisu w księdze wieczystej, z której wydzielana jest nieruchomość. Ponadto trzeba będzie jeszcze założyć księgę wieczystą dla nowego mieszkania.

Opracowanie:
Cosmopolitan – Biuro nieruchomości Warszawa

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie