...

Tytuł prawny do nieruchomości – co to jest?

Tytuł prawny do nieruchomości – co to jest?

Podejmując rożne działania związane z nieruchomością niejednokrotnie zetkniemy się z pojęciem tytułu prawnego. Co ono oznacza i czy powinno być utożsamiane tylko z prawem własności, czy też może mieć jeszcze jakieś szersze znaczenie? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Czym jest tytuł prawny do nieruchomości?

Tytuł prawny to nic innego jak dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości. Jego podstawą mogą być różne stany prawne. W przypadku nieruchomości lokalowych będzie to przede wszystkim prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz najem. Z takimi też tytułami prawnymi do lokalu spotyka się najczęściej nasze warszawskie biuro nieruchomości. Znacznie rzadziej będzie nim natomiast użyczenie, dożywocie i służebność mieszkania. W przypadku nieruchomości gruntowych będzie to natomiast, oprócz prawa własności, także dzierżawa, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy omówić tytuły prawne należące do pierwszej grupy – nieruchomości lokalowych.

Prawo własności

Prawo własności to najszerszy tytuł prawny do lokalu. Umożliwia swobodne korzystanie i rozporządzanie nieruchomością. Osoba, będąca właścicielem mieszkania może zatem je zbyć oraz ustanowić na nim określone prawo na rzecz osoby trzeciej, np. ustanowić hipotekę. Prawo własności podlega dziedziczeniu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny jest w tym przypadku najczęściej wydruk z księgi wieczystej lub akt notarialny, na podstawie którego doszło do jej nabycia. Może nim być również sporządzone przez notariusza poświadczenie dziedziczenia, sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, a także szereg innych druków urzędowych, jak chociażby umowa lub wydane przez sąd postanowienie o podziale majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, a także o dziale spadku lub zniesieniu współwłasności.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, które jest bardzo zbliżone do własności. Umożliwia ono w zasadzie swobodne korzystanie z nieruchomości oraz nią rozporządzanie. Jest to prawo zbywalne, które może być przedmiotem dziedziczenia. Powstaje ono wskutek umowy, która jest zawierana w formie aktu notarialnego lub poprzez dziedziczenie. Pierwotnie mogło ono powstawać także w drodze przydziału dokonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową. Mimo, że obecnie nie jest już możliwe ustanawianie takiego prawa na nowo powstających nieruchomościach, to wydawane niegdyś akty przydziałowe pozostają wciąż w mocy.

Najem

Najem to obustronne zobowiązanie, na podstawie którego wynajmujący oddaje najemcy nieruchomości do odpłatnego korzystania. Jest to prawo niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu. Możliwe jest natomiast w pewnych przypadkach wstąpienie lokatora w stosunek najmu mieszkania komunalnego. Dokumentem, z którego wynika tytuł prawny do lokalu jest umowa najmu.

Użyczenie

Użyczenie to obustronne zobowiązaniem, na podstawie którego użyczający oddaje nieruchomość do używania. Tak samo jak w przypadku najmu nie upoważnia ono jednak do swobodnego rozporządzania nieruchomością przez biorącego w użyczenie. Różnica miedzy najmem a użyczeniem sprowadza się do tego, że to ostatnie jest umową nieodpłatną. Dokumentem, z którego wynika prawo użyczenia jest umowa pomiędzy oddającym a biorącym  nieruchomość do używania.

Dożywocie

Dożywocie polega na przeniesieniu prawa własności nieruchomości w zamian za umożliwienie dotychczasowemu właścicielowi zamieszkiwania w lokalu. Jak sama nazwa wskazuje osoba, na rzecz której zostało ustanowione takie prawo może zamieszkiwać w mieszkaniu aż do swojej śmierci. Jest ono prawem niepodlegającym obrotowi, ani dziedziczeniu. Dokumentem, z którego wynika prawo dożywocia jest umowa pomiędzy dotychczasowym a nowym właścicielem nieruchomości, która jest zawierana w formie aktu notarialnego.

Służebność mieszkania

Służebność mieszkania to ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala osobie uprawnionej, czyli służebnikowi zamieszkiwać w lokalu. Jest ona prawem niezbywalnym i nie podlegającym dziedziczeniu. Powstaje ona w drodze zawarcia umowy, która zawierana jest w formie aktu notarialnego.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie