...

Zakup mieszkania przez małżonków

Zakup mieszkania przez małżonków

Najpierw ślub, potem własne mieszkanie. Taka kolejność wybiera większości młodych ludzi, którzy chcą założyć rodzinę. W jaki sposób zakup własnego lokum wpływa na relacje majątkowe między małżonkami? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Zakup mieszkania do majątku wspólnego małżonków

Jeśli nowożeńcy nie popiszą umowy majątkowej, czyli intercyzy, to wraz z zawarciem małżeństwa, niezależnie od istniejących wcześniej majątków osobistych, powstanie majątek wspólny małżonków. Stanowi on specyficzną postać współwłasności. Charakteryzuje się ona tym, że w takim majątku nie wyróżnia się udziałów. Nabywane po ślubie składniki majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków. Najczęściej spotykanymi jest nabycie nieruchomości poprzez dziedziczenie i darowiznę. Dotyczy to również nieruchomości. Istotne czynności, jakie będą podejmowane  przez małżonków wobec majątku wspólnego będą  wymagały zgody ich obojga. Dotyczy to nie tylko nabycia mieszkania, ale również wynajmu.

Zakup mieszkania po ślubie do majątku osobistego – czy jest to możliwe?

Majątek wspólny nie powstaje zamiast, ale obok dotychczasowych majątków osobistych. Zasada ta ma zastosowanie nawet wtedy, jeśli nie byli oni właścicielami żadnych istotnych przedmiotów majątkowych. Majątki osobiste zatem cały czas istnieją. Mogą być do nich nabywane kolejne składniki majątkowe.

Nabycie mieszkania do majątku osobistego będzie możliwe, jeśli małżonek zakupi je ze środków pochodzących z majątku osobistego. Może to mieć miejsce, jeśli posiadał przed ślubem własne mieszkanie i za uzyskane z jego sprzedaży środki nabędzie inną nieruchomość. Tak samo, jeśli któryś z małżonków otrzyma na własność jakiś składnik majątkowy w drodze spadku lub darowizny. W polskim prawie rodzinnym obowiązuje bowiem zasada, że składniki majątkowe nabyte w drodze spadku lub darowizny wchodzą w skład majątku osobistego. Jeśli małżonek nabędzie w taki sposób środki finansowe i dokona za nie nabycia nieruchomości zostanie ona nabyta do jego majątku osobistego.

Kiedy można dokonać zakupu mieszkania do majątku osobistego?

Można sobie wyobrazić także taką sytuację, gdy małżonkowie zamierzają dokonać nabycia nieruchomości w części ze środków pochodzących z majątku osobistego a w części z majątku  wspólnego. Sytuacja taka może miejsce wówczas, gdy małżonkowie posiadają odłożone przez siebie oszczędności, jakie powstały w czasie małżeństwa a dodatkowo jeden z ich posiada środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania, jakie nabył jeszcze przed ślubem, albo już po ślubie w drodze darowizny lub dziedziczenia. W takim przypadku możliwe są dwie sytuacje. Małżonek, który posiada środki należące do majątku osobistego może podjąć decyzję, że zakup mieszkania zostanie dokonany do majątku wspólnego. Można też sobie wyobrazić sytuację, gdy mieszkanie będzie częściowo należało do majątku osobistego a częściowo do majątku wspólnego w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z każdego z tych majątków na jego nabycie.

Zakup mieszkania przez małżonków ze środków pochodzących z różnych majątków

Małżonkowie mogą podjąć decyzję, że nabywana przez nich nieruchomość nie wejdzie w skład majątku wspólnego. Mogą oni je nabyć  w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych na ich nabycie. Od nabycia mieszkania w udziałach należy odróżnić sytuację, gdy mieszkanie zostało nabyte do majątku wspólnego, ale ze środków pochodzących częściowo z majątku wspólnego. Środki z majątku osobistego będą stanowiły wówczas nakład z majątku osobistego na majątek wspólny.

Zakup mieszkania przez małżonków przed ślubem

Zdarzają się sytuacje, że przyszli małżonkowie dokonują zakupu mieszkania przed ślubem. Stają się wówczas jego współwłaścicielami w częściach ułamkowych. Mogą one zostać ustalone przez samych zainteresowanych. Najcześciej proporcjonalnie do środków przeznaczanych na ich nabycie. Mieszkanie nabyte przed ślubem nie będzie objęte wspólnością majątkową małżeńską. Majątki osobiste małżonków istnieją pomimo zawarcia małżeństwa. Składnikami wchodzącymi w skład majątków osobistych małżonków będą zatem udziały w nieruchomości. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby małżonkowie rozszerzyli wspólności majątkową małżeńską. Mogą oni objąć nią również mieszkanie nabyte w udziałach przed zawarciem małżeństwa. Żeby tego dokonać muszą udać się do notariusza. Po podpisaniu aktu notarialnego konieczne będzie wpisanie współwłasności majątkowej małżeńskiej do księgi wieczystej.

Opracowanie:
Biuro nieruchomości Cosmopolitan

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie