...

Zmiana aranżacji wynajmowanego mieszkania

Zmiana aranżacji wynajmowanego mieszkania

Najemca nie zawsze jest zachwycony sposobem urządzenia mieszkania przez jego właściciela i często chciałby urządzić jego przestrzeń po swojemu. Czy może tego dokonać bez zgody właściciela, a jeśli tak to w jakim zakresie? Czy do zmiany aranżacji wynajmowanego mieszkania konieczne jest uzyskanie jeszcze jakichś dodatkowych zgód lub zezwoleń? O tym można przeczytać w dzisiejszym wpisie blogowym naszego warszawskiego biura nieruchomości.

Zmiana aranżacji wynajmowanego mieszkania – regulacje prawne

Podstawowym aktem prawnym, który normuje wzajemne obowiązki stron umowy najmu jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jej art. 6b najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia wyłącznie za zgodą wynajmującego i tylko na podstawie pisemnej umowy, która powinna określać sposób rozliczeń z tego tytułu.

Powyższy przepis ma zastosowanie tylko do zwykłego najmu lokalu mieszkalnego, nie stosuje się go natomiast do najmu okazjonalnego. Sprawa nie została również uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Jedyna regulacja tej kwestii została wprowadzona w art. 667 § 1 kc., gdzie wskazuje się, że najemca nie może dokonywać w mieszkaniu takich zmian, które byłyby sprzeczne z umową lub z przeznaczeniem lokalu. W przypadku najmu okazjonalnego sposób dokonywania zmian w lokalu powinien zatem zostać dokonany w umowie.

Zmiana aranżacji wynajmowanego lokalu – umowa najmu okazjonalnego

W umowie najmu okazjonalnego wprowadza się najczęściej klauzulę, że wszelkie zmiany w wynajmowanym lokalu mogą być dokonane tylko za zgodą wynajmującego. Najczęściej określa się, że może być ona wyrażona w formie pisemnej, rzadziej w formie e-maila lub smsa. Zdarza się, że już samej w umowie najmu strony określają jakie rodzaje prac mogą być dokonane przez lokatora bez zgody wynajmującego. Najczęściej jest to możliwość przemalowania ścian na inne kolory. Możliwe jest także postanowienie, że lokator może wprowadzać tylko takie zmiany, które nie doprowadzą do ingerencji w części wspólne, ani nie naruszą konstrukcji budynku. Wprowadzenie możliwości ingerencji w wykończenie mieszkania, najczęściej wiąże się z zamieszczeniem w umowie klauzuli, że po zakończeniu najmu lokator będzie zobowiązany przywrócić lokal do stanu poprzedniego. Czasami obowiązek ten zostaje zabezpieczony poprzez uiszczenie przez najemcę kaucji w takiej wysokości, żeby właściciel, w razie niezrealizowania przez najemcę takich prac, mógł wykonać je na koszt lokatora. Warto mieć jednak na uwadze, że w umowie najmu okazjonalnego maksymalna wysokość kaucji nie może przekroczyć równowartości sześciomiesięcznego czynszu najmu.

Zmiana aranżacji wynajmowanego lokalu – jakie zgody mogą być dodatkowo wymagane

Uzyskanie przez najemcę zgody właściciela lokalu może okazać się niewystarczające, jeśli prace aranżacyjne miałyby spowodować ingerencję w części wspólne lub naruszałyby konstrukcję budynku. W pierwszym przypadku koniecznej będzie dodatkowo uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej. W tym drugim konieczne będzie natomiast uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia prac adaptacyjnych pod nadzorem kierownika budowy.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie