...

Jak rozliczyć sprzedaż działki?

Jak rozliczyć sprzedaż działki?

W ostatnich latach daje się zauważyć rosnące zainteresowanie zakupem działek pod budowę domów. Coraz częściej zgłaszają się do nas osoby zainteresowane sprzedażą takich nieruchomości. Oczekują one nie tylko przeprowadzenia transakcji, ale także udzielenia im informacji jak rozliczyć taką transakcję. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszym dzisiejszym wpisem blogowym.

Na początek pragniemy uspokoić obawy naszych czytelników. Sprzedaż działki nie zawsze musi wiązać się z zapłatą podatku oraz innych danin. Wiele będzie zależało od tego kiedy iw jaki sposób ją nabyliśmy. Znaczenie będzie miała także okoliczność, czy doszło do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zależności od zdarzeń może powstać konieczność uiszczenia danin publicznoprawnych takich jak: podatek dochodowy li renta planistyczna.

Podatek dochodowy

Jeśli sprzedaż działki następuje w okresie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jej nabycia, to będziemy musieli zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy w wysokości 19%. Podstawę opodatkowania będzie stanowił dochód. Rozumie się do jako różnicę między przychodem a kosztami uzyskania. Należą do nich cena za jaką nabyliśmy nieruchomość, a także taksa notarialna, prowizja biura nieruchomości i podatek od czynności cywilnoprawnych. Kosztami uzyskania przychodu mogą być  nakłady jakie ponieśliśmy na nieruchomość. Obowiązkowi podatkowemu będą podlegały nie tylko te osoby, które stały nie właścicielami na podstawie umowy kupna-sprzedaży, ale również dziedziczenia i darowizny.

Warto mieć na uwadze, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie korzystna dla spadkobierców nowelizacja. Od tej pory  termin nabycia nieruchomości liczy się od daty nabycia działki przez spadkodawcę. W gorszej sytuacji są osoby, które nabyły własność w drodze darowizny. Termin ten biegnie w ich przypadku od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło obdarowanie. Zapłaty podatku dochodowego można uniknąć, jeżeli zobowiążemy się  przeznaczyć środki uzyskane  ze sprzedaży na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Powinny one zostać poniesione w terminie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce sprzedaż działki.

Renta planistyczna

Wartość nieruchomości może ulegać zmianom. Niektóre mogą wynikać z naszych działań, natomiast inne mogą być od nas całkowicie niezależne. Do tych drugich należy uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli wartość nieruchomości ulegnie przez to obniżeniu będziemy mogli dochodzić od gminy odszkodowania. Jeżeli zyska ona na wartości będziemy musieli zapłacić daninę publiczną, noszącą nazwę renty planistycznej. Jej wysokość ustala rada miasta lub gminy. Nie może być ona wyższa niż 30% wzrostu wartości działki. Renta planistyczna będzie płatna tylko w przypadku zbycia nieruchomości.

Do niedawna zapłata renty planistycznej miała miejsce wówczas, gdy działka została sprzedana w okresie 5 lat od uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niestety, wskutek zmiany przepisów, renta planistyczna będzie pobierana niezależnie od tego kiedy doszło do uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zbycie nieruchomości może wiązać się z poniesieniem dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej kosztów. Dlatego nieoceniona może okazać się współpraca z profesjonalistami. Takimi jak chociażby doświadczeni pośrednicy z naszego warszawskiego biura nieruchomości. Mimo, że nie należy do nas wydawanie opinii prawnych, to zawsze staramy się zwracać uwagę naszych klientów na zagrożenia jakie mogą wiązać się z przeprowadzeniem takich transakcji.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie