...

Jak uzyskać dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości?

Jak uzyskać dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości?

Jednym z warunków uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub jeśli został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – pozwolenia na budowę, jest posiadanie przez nieruchomość dostępu do drogi publicznej. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy wyjaśnić co należy zrobić, aby go uzyskać.

Dostęp do drogi publicznej

Działka budowlana powinna mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej.  Jeśli takiego dostępu nie posiada powinniśmy postarać się o jego zapewnienie. Można to uczynić w drodze umowy z właścicielem sąsiedniej nieruchomości lub na podstawie orzeczenia sądu.

Sposoby uzyskania dostępu do drogi publicznej

  • Ustanowienie współwłasności

Sposobem zapewnienia dostępu do drogi  publicznej jest wydzielenie z sąsiedniej działki odrębnej nieruchomości, która będzie pełniła funkcję drogi. Dokonuje tego geodeta. Przygotowuje on dokumentację, składa wniosek o wykonanie prac geodezyjnych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz zawiadamia o planowanym podziale właścicieli sąsiednich nieruchomości. W oparciu o zgromadzoną dokumentację wydawana jest przez urząd decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Na koniec geodeta wyznacza i utrwala punkty graniczne w terenie.

Po podziale nieruchomości zawiera się umowę przenoszącą na właściciela nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej własność udziału w działce stanowiącej drogę wewnętrzną. Dokonuje się tego w formie aktu notarialnego. Następnie dla wyodrębnionej  nieruchomości zakłada się księgę wieczystą.

  • Ustanowienie służebności

Sposobem uzyskania dostępu do drogi publicznej może być ustanowienie na sąsiedniej nieruchomości służebności gruntowej. Jej właściciel nie utraci prawa własności, ale będzie natomiast musiał umożliwić  sąsiadowi dostęp do drogi publicznej. Ustanowienie służebności następuje w drodze umowy. Rzadziej na podstawie orzeczenia sądowego lub poprzez zasiedzenie. Ustanowienie służebności może mieć charakter odpłatny. Podlega ona ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej nieruchomości obciążonej oraz odpowiednio w dziale I-Sp nieruchomości władnącej. Jest ona uprawnieniem podążającym za nieruchomością, a nie za osobą właściciela. Zbycie nieruchomości nie spowoduje zatem jej wygaśnięcia.

  • Umowa o korzystanie

Kolejnym sposobem uzyskania dostępu do drogi publicznej jest zawarcie umowy na korzystanie z sąsiedniej nieruchomości. Jest to rozwiązanie podobne do służebności, aczkolwiek wykazuje pewne różnice:

  •  zawierana jest w formie pisemnej.
  • nie podlega wpisowi do księgi wieczystej.
  • w razie zbycia nieruchomości uprawnienie do korzystania z cudzej działki nie przechodzi na nowego właściciela.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Czasami działka  przylega do drogi publicznej, ale istnieje przeszkoda uniemożliwiająca z niej korzystanie. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy nieruchomość jest oddzielona od drogi publicznej poprzez rów melioracyjny. Konieczne stanie się wówczas uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu. Może to okazać się niezbędne także wówczas, gdy działka przylega do drogi wojewódzkiej lub krajowej. W wydawanym zezwoleniu zarządca drogi określa lokalizację zjazdu i jego parametry techniczne. Zbudowanie zjazdu bez uzyskania decyzji lokalizacyjnej lub niezgodnie z warunkami określonym w decyzji lokalizacyjnej może wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną.

Opracowanie:
Agencja nieruchomości COSMOPOLITAN

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie