...

Aneks przedłużający umowę najmu okazjonalnego

Aneks przedłużający umowę najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta na czas oznaczony. W praktyce jest to zazwyczaj okres jednego roku. Chcąc ją kontynuować można nic nie zrobić, i wówczas umowa przekształci się w najem na czas nieoznaczony, albo podpisać aneks o przedłużeniu. Może to być zwykły najem, albo ponownie najem okazjonalny. Chcielibyśmy pochylić się nad tym drugim przypadkiem.

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – jaką powinien mieć formę?

Zgodnie z ustawą o ochronie lokatorów umowę najmu okazjonalnego zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy wszelkich jej zmian. Również przedłużenia okresu jej obowiązywania. Jeśli strony nic nie zrobią a najemca będzie dalej zamieszkiwał w lokalu to zgodnie z art. 674 Kodeksu Cywilnego ulegnie ona z mocy prawa przedłużeniu na czas nieoznaczony. Nie powinniśmy więc sprawy bagatelizować, ponieważ pozycja  właściciela nieruchomości może ulec pogorszeniu.

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – czy należy sporządzać ponownie załączniki?

Zawierając umowę najmu okazjonalnego należy do niej dołączyć następujące dokumenty:

  • wskazanie lokalu, do którego najemca uda się po ustaniu stosunku najmu,
  • zgodę właściciela lokalu na przyjęcie do siebie najemcy po ustaniu stosunku najmu,
  • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji.

Przepisy nie określają, czy przy przedłużając umowę najmu okazjonalnego trzeba ponownie sporządzić te załączniki. W przypadku dwóch pierwszych zależy to od tego, czy zostało w nich wskazane w przez jaki czas będą obowiązywały. Jeśli nic takiego z nich nie wynika to  nie ma konieczności ich ponownego sporządzania. Niemniej sprawa nie została uregulowana przepisami prawa. Nie zaszkodzi więc tego uczynić ponownie. W przypadku oświadczenia o poddaniu się egzekucji niezbędne będzie  ponowne jego sporządzenie. W dokumencie tym wskazuje się bowiem czas obowiązywania umowy najmu okazjonalnego.

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – czy należy dokonać ponownego zgłoszenia do urzędy skarbowego?

Umowa najmu okazjonalnego podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego.W przeciwnym razie nie będzie ona korzystać z dobrodziejstwa najmu okazjonalnego. Przekształci się ona wówczas w zwykłą umową najmu. Skoro więc urząd skarbowy dysponuje informacją o terminie obowiązywania umowy najmu okazjonalnego to zasadne jest ponowne zgłoszenie zawarcia aneksu.

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – podsumowanie

Przedłużenie umowy najmu okazjonalnego może może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dla zachowania dobrodziejstwa z niej wynikającego niezbędne jest ponowne sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz dokonanie zgłoszenia jej przedłużenia do urzędu skarbowego. Ponowne sporządzenie takich dokumentów będzie wymagane jeśli nie został w nich określony czas trwania najmu okazjonalnego. Niemniej sprawa nie została wprost prawnie uregulowana. Dla bezpieczeństwa obrotu prawnego nasza warszawska agencja nieruchomości rekomenduje więc ich ponowne sporządzenie.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie