...

Aneks przedłużający umowę najmu okazjonalnego

Aneks przedłużający umowę najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta na czas oznaczony. W praktyce funkcjonowania naszego warszawskiego biura nieruchomości jest to zazwyczaj okres jednego roku. Jeśli strony chcą ją kontynuować to mogą albo nic nie robić i wówczas umowa przekształci się w najem na czas nieoznaczony, albo podpisać aneks przekształcający ją w umowę na czas oznaczony. Mogą przekształcić ją w zwykły najem, albo kontynuować najem okazjonalny. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy pochylić się nad tym ostatnim przypadkiem.

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – jaką powinien mieć formę?

Zgodnie z ustawą o ochronie lokatorów umowa najmu okazjonalnego oraz wszelkie jej zmiany powinny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to rownież przedłużenia okresu jej obowiązywania. Jeśli strony zaniechają sporządzenia aneksu a najemca będzie dalej zamieszkiwał w lokalu to zgodnie z art. 674 Kodeksu Cywilnego ulegnie ona automatycznie przedłużeniu na czas nieoznaczony. Nie powinniśmy więc sprawy bagatelizować, ponieważ pozycja prawna właściciela nieruchomości może ulec pogorszeniu.

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – czy sporządzać ponownie załączniki?

Zawierając umowę najmu okazjonalnego należy do niej dołączyć następujące dokumenty:

  • wskazanie lokalu, do którego najemca uda się po ustaniu stosunku najmu,
  • zgodę właściciela lokalu na przyjęcie do siebie najemcy po ustaniu stosunku najmu,
  • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji.

Przepisy nie określają, czy przy przedłużając umowę najmu okazjonalnego powinniśmy ponownie sporządzić wszystkie te załączniki. W przypadku dwóch pierwszych zależy to od tego, czy zostało w nich wprost wskazane w przez jaki czas będą one obowiązywały. Jeśli z tych dokumentów to nie wynika to można uznać, że nie ma konieczności ponownego ich sporządzania. Niemniej sprawa nie jest uregulowana przepisami prawa, więc na pewno nie zaszkodzi tego uczynić ponownie. W przypadku oświadczenia o poddaniu się egzekucji, które jest sporządzane w formie aktu notarialnego, niezbędne będzie natomiast ponowne jego sporządzenie. W dokumencie tym wskazuje się bowiem na jaki czas została zawarta umowa najmu okazjonalnego, którą zabezpiecza oświadczenie złożone przez najemcę.

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – czy należy dokonać ponownego zgłoszenia do urzędy skarbowego?

Umowa najmu okazjonalnego podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje tym, że nie łączący strony stosunki prawny będzie korzystać z dobrodziejstwa najmu okazjonalnego, a więc stanie się zwykłą umową najmu na czas oznaczony. Skoro więc urząd skarbowy dysponuje informacją o terminie obowiązywania umowy najmu okazjonalnego to zasadne jest przyjęcie założenia, że przy przedłużeniu czasu jej obowiązywania konieczne jest ponowne jego zawiadomienie o zawarciu aneksu.

Aneks do umowy najmu okazjonalnego – podsumowanie

Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje, że umowa najmu okazjonalnego może zostać przedłużona jedynie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dla zachowania dobrodziejstwa z niej wynikającego niezbędne jest ponowne sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz dokonanie zgłoszenia jej przedłużenia do urzędu skarbowego. Ponowne sporządzenie takich dokumentów jak wskazanie lokalu oraz oświadczenia właściciela nieruchomości zastępczej o wyrażeniu zgody na przyjęcie lokatora będzie wymagane jeśli nie został w nich określony termin obowiązywania umowy najmu okazjonalnego. Niemniej sprawa ta nie została prawnie uregulowana, więc dla bezpieczeństwa obrotu prawnego nasza warszawska agencja nieruchomości rekomenduje ich ponowne sporządzenie.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie