...

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia

Dziedziczenie nieruchomości to bez wątpienia najmniej przyjemny, ale dość często spotykany sposób nabycia prawa własności. Życie rządzi się swoimi prawami, dlatego też gdy już zdecydujemy się na zbycie takiej nieruchomości to konieczne stanie się podjęcie  pewnych działań w celu przygotowania jej do sprzedaży. Co należy zrobić krok po kroku? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Potwierdzenie dziedziczenia

Zgodnie z Kodeksem cywilnym własność majątku nabywanego w drodze dziedziczenia przechodzi na nabywcę już w dacie otwarcia spadku, czyli w dniu śmierci spadkodawcy. To jednak tylko teoria. W praktyce konieczne jest podjęcie przez spadkobiercę pewnych kroków w celu uzyskania stosownego zaświadczenia, że przysługuje mu prawo własności. Może to nastąpić na dwa sposoby. Pierwszym jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, drugim udanie się do notariusza w celu sporządzenia przez niego poświadczenia dziedziczenia. Sposobem rekomendowanym przez naszą agencję nieruchomości w Warszawie – ze względu na tempo działania sądów – jest notarialne poświadczenie dziedziczenia. Załatwienie sprawy w sądzie zajmie bowiem co najmniej kilka miesięcy, zaś notariusz wystawi odpowiedni  dokument praktycznie z dnia na dzień. Niemniej, w bardziej skomplikowanych przypadkach droga sądowa może okazać się jedyną możliwą opcją.

Jeśli nieruchomość została nabyta przez kilku spadkobierców, to każdy z nich staje się właścicielem ułamkowej jej części. Zasadne może okazać się wówczas przeprowadzenie działu spadku, chociaż jeśli nie ma między spadkobiercami sporu, to nie jest to konieczne dla dokonania sprzedaży. Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli nie mogą się oni dogadać co do sposobu zarządzania nieruchomością i warunków jej sprzedaży.

Do zbycia mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia nie jest natomiast niezbędne ujawnienie spadkobierców w księdze wieczystej, jako właścicieli, ponieważ taki wpis stanowi tylko potwierdzenie istniejącego prawa. Jeśli zatem treść księgi nie jest aktualna, to nie jest to przeszkodą dla przeniesienia własności nieruchomości, jeśli prawo własności może być wykazane w inny sposób, np. poprzez okazanie dokumentu poświadczającego dziedziczenie.

Uregulowanie spraw związanych z podatkiem od spadków i darowizn

 Nabycie mieszkania w drodze dziedziczenia może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn, chyba że ma ono miejsce w tzw. grupie zerowej, do której należą małżonek, wstępni, zstępni, pasierb/pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha. Nawet w takim przypadku warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie dokonanie stosownego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Powinno ono nastąpić nie poźniej niż w terminie 6 miesięcy od potwierdzenia prawa do spadku (lub, jeśli uzyskaliśmy wiedzę o prawie do spadku później, w terminie 6 miesięcy od daty, kiedy się o tym dowiedzieliśmy).

Zawarcie umowy z agencją nieruchomości

Jeśli jest kilku spadkobierców to punktem zapalnym miedzy nimi może okazać się zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Najczęściej wygląda to w taki sposób, że zawierają ją wszyscy spadkobiercy, którzy zobowiązują się do zapłaty prowizji w stosunku do swoich udziałów. Jeśli umowa zawiera jest tylko przez jednego z nich to wówczas będzie na nim ciążył obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia dla agencji nieruchomości. Powinien on w takie przypadku zawrzeć z pozostałymi współwłaścicielami porozumienie dotyczące zwrotu poniesionych przez niego na ten cel wydatków.

Przygotowanie mieszkania do sprzedaży

Mieszkanie nabyte w drodze dziedziczenia, żeby mogło być skutecznie oferowane, powinno zostać odpowiednio do tego przygotowane. Niezbędne będzie usunięcie z niego wszystkich rzeczy osobistych zmarłego, przy czym nie chodzi tutaj tylko o przedmioty o wartości materialnej lub sentymentalnej. Mieszkanie musi być bowiem odindywidualizowane tak, żeby potencjalny nabywca miał poczucie nabycia czegoś co będzie do niego należeć.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie